Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er, og efter­forsk­nin­gen af dan­ske ufo-obser­va­tio­ner? Så tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI  på Dkr. 400,- om året, og få dis­se eks­klu­si­ve for­de­le:

Ny dansk ufo-bog hvert år

Mod­tag et udvalgt, trykt eksem­plar af en af SUFOI’s nye bog­ud­gi­vel­ser hvert år til­sendt direk­te til din adres­se.

4 årli­ge onli­ne møder

4 onli­ne møder om aktu­el­le emner inden for ufo­myten hvert året – og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder.

Rabat­ko­der til e‑bøger

Få rabat­ko­der til gra­tis at kun­ne down­lo­a­de udvalg­te nye­re og ældre dan­ske e‑bøger om ufo­er fra SUFOIs butik.

SUFOI’s års­rap­port

Som støt­te­med­lem får du SUFOI’s års­rap­port med eks­klu­si­ve artik­ler og ana­ly­ser før jour­na­li­ster og alle andre.

Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion (SUFOI) dri­ves af fri­vil­lig og uløn­net arbejds­kraft. Som støt­te­med­lem for for­e­nin­gen er du med til at sik­re, at vi fort­sat kan løse vores pri­mæ­re opga­ve med at give offent­lig­he­den seri­øs infor­ma­tion om ufo­er gen­nem vores hjem­mesi­de, del­ta­gel­se i radiopro­gram­mer og podcasts, og sag­li­ge, kri­ti­ske bøger og hæf­ter om ufo­myten. Samt fort­sæt­te vores arbej­de med at regi­stre­re og ana­ly­se­re folks ufo-ople­vel­ser.

Du kan læse om SUFOI’s for­mål og vision her.

Sådan fun­ge­rer dit støt­tea­bon­ne­ment

Væl­ger du at støt­te SUFOI’s infor­ma­tions- og rap­port­ar­bej­de, teg­ner du et støt­tea­bon­ne­ment til Dkr. 400,- pr. år, som for­ny­es en gang om året. Vi sen­der dig natur­lig­vis en påmin­del­se i god tid før abon­ne­ment­et skal for­ny­es, så du kan beslut­te dig for, om du vil fort­sæt­te eller opsi­ge støt­tea­bon­ne­ment­et.

Vælg din før­ste gra­tis bog

I for­bin­del­se med ind­mel­del­sen væl­ger du din før­ste bog fra over­sig­ten neden­for, ved at klik­ke på knap­pen under den bog, som du ønsker at mod­ta­ge som din før­ste, gra­tis udgi­vel­se.

Få adgang til onli­ne møder og rabat­ko­der

Der­ef­ter mod­ta­ger du et bru­ger­navn og en adgangs­ko­de til det eks­klu­si­ve støt­te­med­lem­s­om­rå­de på vores hjem­mesi­de. Her kan du se opta­gel­ser af tid­li­ge­re afhold­te onli­ne møder. Samt se de aktu­el­le rabat­ko­der, som giver adgang til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te af vores e‑bøger om ufo­er.

Del­tag onli­ne, og få svar på dine spørgs­mål

Hvert kvar­tal mod­ta­ger du en invi­ta­tion til et nyt onli­ne­mø­de på Zoom, hvor med­lem­mer fra for­e­nin­gens ledel­se og even­tu­el­le gæster for­tæl­ler om et aktu­elt emne, som om er oppe i tiden. Eller andre spæn­den­de emner inden for ufo­myten. Efter oplæg­get har du mulig­hed for at stil­le spørgs­mål direk­te via chat­ten.

Mod­tag gra­tis, nye dan­ske ufo-bøger hvert år

Væl­ger du efter­føl­gen­de at for­nye støt­tea­bon­ne­ment­et, mod­ta­ger du din næste gra­tis bog. Det vil typisk være en udvalgt titel blandt vores sene­ste udgi­vel­ser.

Inter­es­se­ret?

Så vælg din før­ste gra­tis bog neden­for, tegn støt­tea­bon­ne­ment, og få adgang til dine eks­klu­si­ve for­de­le som støt­te­med­lem for SUFOI.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.