Astro­no­mi­ske objek­ter og fæno­me­ner samt de satel­lit­ter og andre rum­far­tø­jer vi selv har opsendt, er hyp­pigt årsag til ufo-ople­vel­ser. Men ved hjælp af de hjem­mesi­der og tje­ne­ster på net­tet, du fin­der links til i bok­sen neden­for, kan du for­holds­vis nemt tjek­ke, om der er en astro­no­misk eller rum­fart­s­mæs­sig for­kla­ring på din ufo-obser­va­tion.

Gode links:

Astro­no­mi­ske objek­ter er tit årsag til UFO-ople­vel­ser

Man­ge UFO-ople­vel­ser kan til­skri­ves obser­va­tion af natur­li­ge astro­no­mi­ske fæno­me­ner som f.eks. pla­net-konjunk­tio­ner og astro­no­mi­ske objek­ter som stjer­ner, pla­ne­ter og mete­o­rer, der ses under usæd­van­li­ge for­hold.

Tæt konjunk­tion af Venus og Jupi­ter gav læs­se­vis af ufo-rap­por­ter

Et godt eksem­pel på det­te var den tæt­te konjunk­tion af Venus og Jupi­ter på aften­him­len i det tid­li­ge for­år i 2022. Det er en astro­no­misk begi­ven­hed, der sker med nog­le års mel­lem­rum. Men net­op for­di den den­ne gang fore­gik på aften­him­len, resul­te­re­de den i for­holds­vis man­ge ufo-rap­por­ter og hen­ven­del­ser til poli­ti og fly­ve­vå­ben. Sær­ligt i Sve­ri­ge.

Her rap­por­te­re­de folk om fly, spionbal­lo­ner med vide­re på him­len, der fløj rundt med kraf­ti­ge lys tændt. Eller hang stil­le og over­vå­ge­de områ­det. Poli­ti­et i fle­re byer i Sve­ri­ge modt­og adskil­li­ge opkald om “mysti­ske lys på him­len”, og fly­ve­våb­net blev kon­tak­tet af bekym­re­de bor­ge­re, som men­te, at de hav­de obser­ve­ret rus­si­ske spion- eller jager­fly. Sær­ligt efter Rusland valg­te at inva­de­re Ukrai­ne d. 24. febru­ar 2022.

Også her­hjem­me modt­og vi hos Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion man­ge ufo-rap­por­ter i den­ne peri­o­de. Bl.a. fra en dame som var kørt rundt i sin hjem­by, og hav­de taget bil­le­der fra fle­re for­skel­li­ge ste­der af et mystisk fly­ven­de objekt med to kraf­ti­ge lys på hver side.

Alle dis­se obser­va­tio­ner kun­ne dog for­kla­res med Venus og Jupi­ters tæt­te pla­ce­ring på aften­him­len, for­di det skab­te et spek­taku­lært syn på nat­te­him­len, der ikke ple­je­de at være der.

Tæt konjunktion af Venus og Jupiter gav læssevis af ufo-rapporter

Et godt eksem­pel på en astro­no­misk begi­ven­hed som gav mas­ser af ufo-ople­vel­ser, var den tæt­te konjunk­tion af Venus og Jupi­ter på aften­him­len i det tid­li­ge for­år i 2022.

Typi­ske astro­no­mi­ske objek­ter, der giver ufo-ople­vel­ser:

Blandt de mest almin­de­li­ge astro­no­mi­ske objek­ter, der giver ufo-ople­vel­ser, skal især næv­nes:

  • Pla­ne­ter: Spe­ci­elt Venus, Jupi­ter og i nog­le til­fæl­de også Mars kan være meget lys­stær­ke og hæn­ge lavt på him­len – hvil­ket kan for­år­sa­ge, at folk tror der er tale om et ufo.
  • Kraf­ti­ge stjer­ner: Lys­stær­ke stjer­ner som f.eks. Siri­us kan også give anled­ning til, at folk får en ufo-ople­vel­se. På sam­me måde kan de tre stjer­ner i Orions bæl­te ska­be en illu­sion af, at der hæn­ger en fly­ven­de tal­ler­ken på nat­te­him­len på en sky­et aften eller nat, hvor resten af stjer­ne­bil­le­det er over­sky­et.
  • Mete­o­rer og ild­kug­ler: Ska­ber typisk et lys, der bevæ­ger sig hur­tigt på him­len, og kan synes at fal­de ned ”i nær­he­den” af obser­va­tø­ren. De plud­se­li­ge og for ild­kug­ler ret inten­se lys kan let ska­be ind­tryk­ket af et lan­den­de eller foru­lyk­ket ufo.

Vores egne rum­ski­be ska­ber også ufo-ople­vel­ser

På sam­me måde kan rum­sta­tio­ner, satel­lit­ter og opsen­del­ser af dis­se ska­be ufo-ople­vel­ser, for­di de lysen­de objek­ter på him­len vir­ker usæd­van­li­ge og mysti­ske for de fle­ste.

To af de mest almin­de­li­ge kil­der til sådan­ne ople­vel­ser her­hjem­me er Den Inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion (ISS) og Star­link-satel­lit­ter­ne fra Spa­ceX.

Den Inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion (ISS)

ISS er et stort forsk­ning­s­la­bo­ra­to­ri­um i kredsløb om Jor­den, der ofte ses som et hur­tigt bevæ­gen­de og meget klart lys på nat­te­him­len.

ISS reflek­te­rer sol­lys, og kan der­for være meget lys­stærk, især lige efter sol­ned­gang eller lige før sol­op­gang. Sam­ti­dig vari­e­rer den i høj­de eller har til­koblet trans­port­mo­du­ler, som øger reflek­tio­nen. Der­for kan lys­styr­ken vari­e­re endog meget kraf­tigt.

Man­ge men­ne­sker, der ser det­te kla­re lys bevæ­ge sig hur­tigt og jævnt over him­len, kan fejl­ag­tigt tro, at de har set en ufo.

Tæt konjunktion af Venus og Jupiter gav læssevis af ufo-rapporter

ISS har mas­ser af reflek­te­ren­de sol­pa­ne­ler, og skif­ten­de bane­høj­de og besø­gen­de rum­kaps­ler er med til at ændre lys­styr­ken på den inter­na­tio­na­le rum­sta­tion.

Star­link-satel­lit­ter

Spa­ce­X’s Star­link-pro­jekt har sendt tusind­vis af små satel­lit­ter op i lavt kredsløb omkring Jor­den med det for­mål at ska­be et glo­balt, rum­ba­se­ret distri­bu­tions­net for inter­net­tet.

Dis­se satel­lit­ter kan ofte ses i lan­ge ræk­ker, kal­det “tog”, når de lige er ble­vet opsendt. Den­ne syn­kro­ni­se­re­de bevæ­gel­se af man­ge lysen­de punk­ter på him­len kan vir­ke meget usæd­van­lig. Eller få folk til at tro, at der er tale om et meget stort, sam­let objekt. Der­for har det ført til man­ge ufo-rap­por­ter.

Sam­ti­dig kan over­sky­den­de raket­brænd­stof og raket­trin som bræn­der op i atmos­fæ­ren ska­be vir­ke­lig spek­taku­læ­re syn på him­len. Såle­des har vi hos Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion fået både beret­nin­ger og bil­le­der, der lig­ner en rote­ren­de, por­ta­l­ag­tig åbning på him­len. Eller et meget stort fly­ven­de objekt med et glø­de­n­de halo omkring.

De man­ge regel­mæs­si­ge opsen­del­ser har gjort Spa­ceX raketre­ster og Star­link satel­lit-tog til nog­le af de mest hyp­pi­ge årsa­ger til ufo-rap­por­ter i de sene­ste år.

Tæt konjunktion af Venus og Jupiter gav læssevis af ufo-rapporter

Star­link satel­lit­tog på vej hen over him­len.

Tjek, om din ufo-obser­va­tion har en astro­no­misk eller rum­fart­s­mæs­sig for­kla­ring

Har du set noget usæd­van­ligt på him­len?

Og kan du huske det nøj­ag­ti­ge tids­punkt for obser­va­tio­nen, og hvor på him­len du har obser­ve­ret det? SÅ kan du for­holds­vist nemt tjek­ke, om der er en astro­no­misk eller rum­fart­s­mæs­sig for­kla­ring ved at bru­ge de hjem­mesi­der og tje­ne­ster, du fin­der links til i bok­sen øverst på siden.

Giver det dig ikke en for­kla­ring, er du altid vel­kom­men til at ind­sen­de oplys­nin­ger om din ufo-ople­vel­se til os hos Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion.

Klik her for at ind­sen­de din ufo-ople­vel­se.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.