I de sene­ste år har ufo-emnet ople­vet en bety­de­lig genopblom­string i medi­er­ne, især tak­ket være afslø­rin­ger fra per­so­ner som whi­st­le­blower­ne David Grusch og Luis Elizon­do. Hel­dig­vis er der man­ge, som ser mere kri­tisk på de man­ge ufo-afslø­rin­ger – og har afslø­ret noget end­nu mere over­ra­sken­de.

Gode links:

Der er brug for et kri­tisk per­spek­tiv på de man­ge ufo-afslø­rin­ger

I de sene­ste år har ufo-emnet ople­vet en bety­de­lig genopblom­string i medi­er­ne, især tak­ket være afslø­rin­ger fra per­so­ner som whi­st­le­blower­ne David Grusch og Luis Elizon­do.

De har frem­sat påstan­de om, at ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der lig­ger inde med hem­me­lig viden om ufo­er, her­un­der nedstyr­te­de far­tø­jer og udenjor­di­ske livs­for­mer. Grusch hæv­de­de blandt andet i 2023, at USA har en hem­me­lig pro­gram til at hen­te og opbe­va­re sådan­ne udenjor­di­ske tek­no­lo­gi­er.

En lil­le, ind­fly­el­ses­rig grup­pe står bag

Man­ge af dis­se påstan­de kan spo­res til­ba­ge til en lil­le, men ind­fly­del­ses­rig grup­pe af tid­li­ge­re efter­ret­nings­of­fi­ce­rer, jour­na­li­ster og ufo-entu­si­a­ster.

For eksem­pel har Elizon­do, der hæv­der at have ledet det hem­me­li­ge Pen­ta­gon-pro­gram AATIP (Advan­ced Aeros­pa­ce Thre­at Iden­ti­fi­ca­tion Pro­gram), spil­let en cen­tral rol­le i at brin­ge ufo-tema­et til­ba­ge i ram­pe­ly­set. Det er dog ble­vet betviv­let, om Elizon­do fak­tisk lede­de det­te pro­gram, hvil­ket både Pen­ta­gon og andre kil­der har afvist​​.

Til­sva­ren­de har David Grusch spil­let en stor rol­le i de aller­se­ne­ste år. Men selv om han tyde­lig­vis tror på de ryg­ter og beret­nin­ger, han har frem­ført, synes de alle at stam­me fra den sam­me lil­le, ind­fly­del­ses­ri­ge grup­pe. Som i øvrigt også har været med til at sik­re, at han trå­d­te frem som whi­st­le­blower.

Whi­st­le­blower­ne Luis Elizon­do og David Grusch har frem­sat påstan­de om, at ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der lig­ger inde med nedstyr­te­de far­tø­jer og udenjor­di­ske livs­for­mer.

Et miks af øko­no­mi­ske og poli­ti­ske inter­es­se­net­værk

En vig­tig fak­tor i den­ne genopblom­string er de øko­no­mi­ske og poli­ti­ske inter­es­ser, der også lig­ger bag.

Et cen­tralt eksem­pel er mil­li­ar­dæ­ren Robert Bige­low, der har inve­ste­ret bety­de­li­ge sum­mer i ufo-under­sø­gel­ser og opret­tet Bige­low Aeros­pa­ce. Bige­low spil­le­de, sam­men med tid­li­ge­re sena­tor Har­ry Reid, en nøg­lerol­le i at sik­re de 22 mil­li­o­ner dol­lar, der blev afsat til AAWSAP (Advan­ced Aeros­pa­ce Wea­pon System Appli­ca­tions Pro­gram), hvil­ket bidrog til at hol­de inter­es­sen og finan­si­e­rin­gen for ufo-forsk­ning i live.

Sen­sa­tions­jour­na­li­stik og mang­len­de kil­de­kri­tik

Jour­na­li­ster som Ralph Blu­ment­hal og Les­lie Kean har også bidra­get til ufo-mytens vækst ved at publi­ce­re artik­ler i aner­kend­te medi­er som The New York Times. Dis­se artik­ler har ofte mang­let kil­de­kri­tik og har frem­met sen­sa­tio­nel­le histo­ri­er uden soli­de bevi­ser. Det­te har skabt en bøl­ge af medi­e­op­mærk­som­hed, der har dre­vet inter­es­sen for ufo­er, men som også har været præ­get af over­dri­vel­ser og misforståelser​​.

I de sene­ste år har den austral­ske jour­na­list Ross Coult­hart gjort det til sin nye leve­vej at kom­me med sta­dig mere og mere sen­sa­tio­nel­le ufo-afslø­rin­ger. Såle­des er han i dag fast anker­mand på ufo-stof­fet hos kabel-nyheds­sta­tio­nen News­Na­tion i USA – som net­op brug­te ufo-myten som en måde at kom­me frem på, for­di ufo­er er hot i USA.

Mick West er en af dem, som for­sø­ger at give et mere nuan­ce­ret per­spek­tiv på de man­ge afslø­rin­ger gen­nem en kri­tisk til­gang til de oftest meget sen­sa­tio­nel­le histo­ri­er.

Et mere nuan­ce­ret og kri­tisk syn på afslø­rin­ger

For at få et mere balan­ce­ret per­spek­tiv på ufo-sagen, er det nyt­tigt at kon­sul­te­re kil­der, der foku­se­rer på en mere kri­tisk til­gang til de man­ge afslø­rin­ger, der hele tiden kom­mer frem.

Mick West er en af de mest kend­te per­so­ner på områ­det – og kal­des oftest for ”debun­ker”, for­di hans kri­ti­ke­re mener, han går bevidst efter at mod­be­vi­se de afslø­rin­ger og sen­sa­tio­nel­le video­er, han tager under nær­me­re øje­syn.

Mick West dri­ver en YouTu­be-kanal samt hjem­mesi­den Meta­bunk, hvor han syste­ma­tisk ned­bry­der man­ge af de påstan­de, der frem­sæt­tes om ufo­er. West og hans lige­sin­de­de argu­men­te­rer ofte for, at man­ge ufo-obser­va­tio­ner kan for­kla­res med natur­li­ge fæno­me­ner, tek­no­lo­gi­ske fejl eller psy­ko­lo­gi­ske faktorer​​.

Her­hjem­me gør vi hos Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion meget for hele tiden at være ”for­nuf­tens stem­me”, når dan­ske medi­er ukri­tisk vide­re­brin­ger de man­ge sen­sa­tio­nel­le afslø­rin­ger, som hele tiden duk­ker op i det ame­ri­kan­ske medi­eland­skab.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.